Daily Archive: July 24, 2017

0

Replantation VS Revascularization

Replantation = การต่อชิ้นส่วนที่ขาด และไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างส่วนที่ถูกตัดกับผู้ป่วย Revascularization = การซ่อมส่วนที่ขาดให้เหมือนเดิม โดยส่วนที่ขาดมีปัญหาเรื่องการไหลเวียนของเลือด แต่ยังติดอยู่กับผู้ป่วย ในชีวิตจริงคำเหล่านี้อาจจะเป็นแค่คำที่ใช้เรียก ไม่ได้ serious บางครั้งนิ้วที่ Nearly amputated เหลือส่วนที่ติดกับผู้ป่วยน้อย แพทย์อาจจะต้อง Amputate แล้วนำมาแช่น้ำแข็งก่อนที่จะ refer เนื่องจากระยะทางและเวลาที่ใช้ในการส่งตัวผู้ป่วยนานเกินไป ซึ่งดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆ เพราะ ‘cold ischemic time’ จะมากกว่า Cold ischemic time คงต้องพูดถึงการนำส่งผู้ป่วยและนิ้วที่ขาด (Patient Management) เราต้องทราบว่านิ้วมือไม่มีกล้ามเนื้อเป็นส่วนประกอบ...