Replantation VS Revascularization

Replantation = การต่อชิ้นส่วนที่ขาด และไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างส่วนที่ถูกตัดกับผู้ป่วย

Revascularization = การซ่อมส่วนที่ขาดให้เหมือนเดิม โดยส่วนที่ขาดมีปัญหาเรื่องการไหลเวียนของเลือด แต่ยังติดอยู่กับผู้ป่วย

ในชีวิตจริงคำเหล่านี้อาจจะเป็นแค่คำที่ใช้เรียก ไม่ได้ serious

บางครั้งนิ้วที่ Nearly amputated เหลือส่วนที่ติดกับผู้ป่วยน้อย แพทย์อาจจะต้อง Amputate แล้วนำมาแช่น้ำแข็งก่อนที่จะ refer เนื่องจากระยะทางและเวลาที่ใช้ในการส่งตัวผู้ป่วยนานเกินไป ซึ่งดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆ เพราะ ‘cold ischemic time’ จะมากกว่า

Cold ischemic time

คงต้องพูดถึงการนำส่งผู้ป่วยและนิ้วที่ขาด (Patient Management)

เราต้องทราบว่านิ้วมือไม่มีกล้ามเนื้อเป็นส่วนประกอบ จึงทนต่อการขาดออกซิเจนได้นานกว่าส่วนอื่น ถ้าเก็บนิ้วมาโดยไม่ใช้ความเย็นช่วย (warm ischemic time) ผลการผ่าตัดจะดีถ้าต่อนิ้วภายใน 8 ชั่วโมง แต่ถ้าเก็บนิ้วมาโดยใช้ความเย็นช่วย (cold ischemic time) จะเก็บได้ประมาณ 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามมีรายงานการต่อนิ้วที่ประสบความสำเร็จหลังจากเก็บนิ้วไว้ภายใต้ความเย็นนานถึง 94 ชั่วโมง[8]

 

ต้องต่อเมื่อไหร่ และห้ามต่อเมื่อไหร่

Reperfusion syndrome ไม่ค่อยเกิดกับนิ้ว เพราะ muscle น้อย แต่จะมี bleed จาก heparinization

ในบางครั้งเราต่อ artery แต่ต่อ vein ไม่ได้ ต้องปล่อยให้เลือดไหลเรื่อยๆ จาก nail bed จนกว่า vein จะสร้างขึ้นมาใหม่ ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ระหว่างนั้นก็ให้เลือดไปเรื่อยๆ พอ vein สร้างสมบูรณ์เลือดจะหยุดไหล [Further reading: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363502313011787?via%3Dihub  or download PDF >> Artery-only repair without venous anastomosis ]

References

8. Wei FC, Chang YL, Chess HC. Three successful digital replantations in a patients after 84, 86 and 94 hours of cold ischemic time. Plast Reconstr Surg 1988; 82:346.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *