Hammock Traction

วันนี้ไป Grand round ที่ ward ortho หญิง เจอผู้ป่วยเตียงหนึ่งได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้ครับ

การรักษาในรูปนี้เรียกว่า “Hammock traction” ครับ

เข้าใจว่าหลายคนคงไม่เคยเห็น อาจเรียก Hammock-sling ก็ได้ (Hammock แปลว่า เปลญวน)

ใช้รักษา Pelvic fracture Open book type ครับ

เมื่อก่อนได้รับความนิยม แต่ปัจจุบันใช้น้อยลงเนื่องจากดูแลยาก และทำให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลนานขึ้น (ปัจจุบันนิยมทำ External fixation แล้ว)

จริงๆแล้ว ผู้ป่วยรายนี้ มี Pelvic fracture แบบ stable type ซึ่งรักษาด้วย Bed rest ก็พอ

แต่เนื่องจากการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นแล้ว คิดว่าแนวโน้มที่จะมี poor compliance สูง ผู้ป่วยมีโอกาสขยับตัว ไม่ได้ bed rest จริงๆ จึงใช้ Hammock traction กับผู้ป่วยรายนี้ จุดประสงค์เพื่อเป็น immobilization ไม่ได้หวังจะใช้เป็น traction จริงๆ (น้ำหนักที่ใช้น้อยเกินไป ข้างละ 5 kg) ซึ่งวิธีนี้น่าจะเหมาะกว่า bed rest สำหรับผู้ป่วยรายนี้

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *