‘อินทผาลัม’ (Dates or Date Palm)

 • พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สะกดคำนี้ว่า อินทผลัม (อิน-ทะ-ผะ-ลำ) ซึ่งเป็นคำที่ถูกต้อง แต่ให้ความหมายในภาษาปากว่า อินทผาลัม
 • คำบาลี “อินฺท” (inda) หรือ สันสกฤต “อินฺทฺร” (indra) หมายถึง พระอินทร์
 • คำสันสกฤต “ผลมฺ” (phalam) ที่มีความหมายว่า ผลไม้ จึงได้ชื่อว่า “ผลไม้ของพระอินทร์”
 • นบีมุฮัมมัด (ศาสดาของศาสนาอิสลาม) สอนว่า ผู้ใดที่จะลดศีลอดให้รับประทานอาหารมื้อแรกด้วยอินทผลัมและน้ำบริสุทธิ์ (อินทผลัมมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์จำนวนมากต่อร่างกาย จึงเหมาะอย่างมากกับผู้ที่อดอาหารมาเป็นระยะเวลานาน)
 • Low glycemic index (คร่าวๆ ประมาณ 50)
 • Antioxidants หลัก 3 ตัว:
  • Flavonoids: powerful antioxidants that may help reduce inflammation and have been studied for their potential to reduce the risk of diabetes, Alzheimer’s disease and certain types of cancer
  • Carotenoids: promote heart health, reduce the risk of eye-related disorders, such as macular degeneration
  • Phenolic acid: anti-inflammatory properties, lower the risk of cancer and heart disease
 • มีหลายสายพันธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *